Přepravní podmínky

1. Definice:
Irsko Kurýr si vyhrazuje právo realizovat vyzvednutí, přepravu nebo doručení zboží prostřednictvím smluvní spolupráce mezi ní a třetí osobou. Odesílatel – právnická nebo fyzická osoba, pro kterou dopravce zajišťuje přepravu zboží z místa odeslání na místo doručení. Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, které je podle označení na zásilce, takto určena. Zástupce dopravce – zaměstnanec naší společnosti nebo třetí osoba, pověřená naší společností k vyzvednutí nebo doručení zboží v případě potřeby. Zásilka – přepravované zboží. Přepravní list – dokument, specifikující přepravované zboží.

2. Objednávka
Objednávka k přepravě se realizuje vyplněním on-line objednávky na www.irsko-kuryr.cz/objednatpřepravu.
Objednávka se považuje za závaznou po jejím potvrzení prostřednictvím e-mailu nebo telefonické úmluvy.
Přepravce si vyhrazuje právo objednávku zrušit bez udání důvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informován na emailovou adresu odesílatele (resp. objednatele).

3. Čas přepravy
Přeprava trvá obvykle 5 – 14 dní, v závislosti na místě doručení balíku a naší aktuální přepravní trase. Doba přepravy bude zákazníkovi blíže určena při přebírání zásilky. Vyhrazujeme si právo doručit balík nebo zásilku později, se zpožděním z technických příčin, špatného počasí, dopravní situace.

4. Označení a příprava zásilky k přepravě.
Zásilka musí být zajištěna obalem odpovídajícím jejím rozměrům, hmotnosti a povaze. Zásilka zajištěná nevhodným způsobem bude z přepravy vyloučena, nebo za její případné poškození je zodpovědný odesílatel, nikoli dopravce. Obal zásilky musí být takový, aby nebylo možné proniknout k zásilce bez zanechání viditelných stop poškození na obalu. Na obalu musí být čitelným způsobem vyznačena adresa odesílatele a příjemce. Vyžaduje-li zásilka pečlivé zacházení, má odesílatel povinnost označit obal potřebnými symboly. Dopravce má právo odmítnout převzít zásilku, uzná-li to za vhodné.

5. Převzetí zásilky
Převzetí zásilky bude uskutečněno na místě odeslání, uvedeného v on-line objednávce, nebude-li dohodnuto jinak. Při převzetí zásilky zástupce dopravce předá odesílateli kopii přepravního listu. Odesílatel a zástupce dopravce svými podpisy potvrzují správnost údajů na přepravním listu. Při převzetí zboží bude odesílatel informován o nejpozdějším termínu doručení zásilky. Zástupce dopravce má právo vyžádat si od odesílatele průkaz totožnosti.

6. Doručení zásilky

Dopravca sa zaväzuje pokúsiť sa telefonicky kontaktovať príjemcu 1 deň pred doručením zásielky, ak disponuje telefonickým kontaktom na príjemcu. Zástupca dopravcu odovzdá zásielku osobne na adresu určenia. Príjemca svojím podpisom na prepravnom liste potvrdzuje čas a dátum prevzatia zásielky, ako aj správnosť údajov o množstve a povahe zásielky uvedených v prepravnom liste. Zástupca prepravcu má právo vyžiadať si od príjemcu preukaz totožnosti. V prípade, že príjemca tovaru nebude na adrese v čase doručenia dostihnuteľný, príjemca odmietne tovar prijať, alebo adresa uvedená na zásielke bude neexistujúca, pokúsi sa dopravca kontaktovať s odosielateľom, informovať ho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním ďalšie kroky. Pokiaľ nebude možné telefonicky sa spojiť s odosielateľom do 10 minút, bude zásielka doručená na miesto, určené dopravcom. Dopravca je o tejto skutočnosti povinný informovať odosielateľa písomnou formou (e-mail). Ak odosielateľ neposkytne dopravcovi žiadne ďalšie inštrukcie do 10 pracovných dni od písomného upozornenia, prepadá zásielka v prospech dopravcu. V prípade vrátenia alebo zdržania zásielky chybou odosielateľa, odosielateľ súhlasí s uhradením nákladov, súvisiacich s vrátením, zdržaním alebo skladovaním zásielky aj v prípade zadržania zásielky dopravcom, ak je jej hodnota nižšia ako uvedené náklady dopravcu.

7. Vyloučení z přepravy a zakázané látky
Z přepravy budou vyloučeny zásilky této povahy: – zásilky ohrožující lidský život nebo zdraví. výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, plyny a kapaliny v tlakových nádobách, – zásilky mimořádně vysoké hodnoty; drahé kameny a kovy, umělecké předměty, bankovky, mince, léky, zásilky snadno poškoditelné i za předpokladu pečlivého zacházení, – zásilky v deklarované hodnotě nad 5000 €, – zásilky, jejichž obal neodpovídá povaze zásilky, nebo není čitelně vyznačena adresa příjemce a odesílatel . V případě nevhodného obalu lze zásilku převzít, ale za případné poškození zásilky je zodpovědný odesílatel. Tato skutečnost bude zapsána v přepravním listu. – Zásilky, jejichž vlastnictví a držba je podle vnitrostátních předpisů zakázána. Pokud přepravce zjistí, že zásilka obsahuje předměty vyloučené z přepravy, má právo tyto předměty zadržet. Zákazník nemá právo na jejich navrácení ani na žádnou náhradu škody takových předmětů a to žádnou formou. Zároveň může být stanovena paušální pokuta až do výše 1000 Eur na zásilku splatná ihned, v případě zadržení zásilky policejními složkami, celním úřadem a jinými institucemi státní správy, zákazník nese veškeré náklady, které přepravci vznikly. Tyto zahrnují náklady na právní služby, přes náklady na prostoje, kompenzace zákazníkům, kteří utrpěli ztrátu z důvodu prostojů a jiné náklady, které byly bezprostředně způsobeny nedodržením podmínek přepravy ze strany zákazníka tím, že zásilka obsahuje předměty vyloučené z přepravy. Zákazník je o výši těchto nákladů informován a je povinen tyto náklady zaplatit neprodleně.

8. Úhrada přepravného
Výše přepravného je určena Přepravcem při potvrzení objednávky. Cena vypočtená na stránce www.irsko-kuryr.cz má informativní charakter. Ceník pro Severní Irsko je v měně GBP a platba za přepravu se hradí v měně GBP! Zástupce dopravce je povinen zkontrolovat hmotnost zásilky nebo rozměry při jejím převzetí. Přepravné hradí v odesílatel v hotovosti při převzetí zásilky pracovníkem naší společnosti, není-li dohodnuto jinak.

9. Odpovědnost odesílatele
Odesílatel podepsáním dopravního listu prohlašuje, že obsah zásilky je shodný s obsahem deklarovaným v přepravním listu a že není v rozporu s žádnou částí bodu 7. těchto přepravních podmínek. Za obsah zásilky je vždy zodpovědný odesílatel, nikdy ne dopravce. Odesílatel se zavazuje nést případné následky a uhradit dopravci veškeré výdaje související s vrácením zásilky odesílateli jakož i jakékoli jiné výdaje dopravce související se skutečností, že se v kterékoli fázi přepravy zjistí, že obsah nebo povaha zásilky nesouhlasí s obsahem deklarovaným odesílatelem v přepravním listu.

10. Odpovědnost přepravce
Dopravce je odpovědný za zásilku od momentu vyzvednutí po dobu doručení, přičemž za moment vyzvednutí a přijetí zásilky se považují údaje v přepravním listu. Dopravce je povinen doručit zásilku na místo doručení nejpozději do termínu uvedeného v přepravním listu. Dopravce nebude nést následky za to, že zásilka nebude doručena včas na místo určení, je-li příčinou prodlení doručení nepředvídatelná událost, resp. událost nezpůsobená dopravcem (živelná pohroma, dopravní nehoda, válka apod.). Dopravce se zavazuje uhradit škody způsobené neodbornou manipulací během přepravy. V žádném případě však neodpovídá za škody na zásilce způsobené použitím nevhodného nebo nedostatečného obalu.

11. Reklamace
V případě reklamace (ztráta, poškození zásilky) je odesílatel povinen tuto událost písemně oznámit dopravci nejpozději do dvou pracovních dnů od doby kdy měla být zásilka doručena.

12. Připojištění
Všechny námi přepravované zásilky jsou pojištěny automaticky do výše 30, – €. Zásilku máte možnost připojistit. Pojistka se vztahuje na případ poškození, zničení nebo ztráty pojištěné přepravované zásilky jakoukoli náhodilou událostí. Pojistka je 5% z výše pojištění. Maximální výše pojištění je 3 000, – €. Možnost připojištění se nevztahuje na TV, vzhledem k častému zneužití této služby.

13. Cena
Oficiální a aktuální ceník máme zveřejněn na adrese https://irsko-kuryr.cz/cennik. Vyhrazujeme si právo na změnu cen.

14. Závěrečná ustanovení
Vztahy mezi dopravcem a odesílatelem se řídí českým právem. Pokud přeprava podléhá ustanovením Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční
nákladní dopravě podepsané v Ženevě 19. května 1956, mají ustanovení této Úmluvy přednost před ustanoveními těchto Přepravních podmínek,
které jsou v rozporu s ustanoveními Úmluvy. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplňování těchto podmínek.

Táto webová stránka používa  súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. Viac informácií